Algemene betalings- en leveringsvoorwaarden

Download hier de algemene voorwaarden in PDF >

 

 

1) In deze algemene voorwaarden hebben wij het over de volgende partijen;

a. Opdrachtnemer: Dinkla Verkeersopleidingen B.V. KVK 84846674 gevestigd te Sneek
b. Opdrachtgever is: de ondernemer of particulier die met Dinkla Verkeersopleidingen B.V. een overeenkomst aangaat, of een offerte aanvraagt.
c. De overeenkomst: het tussen de opdrachtgever en Dinkla Verkeersopleidingen B.V. of een van haar handelsnamen, concepten of productlabels tot stand gekomen overeenkomst betreffende de deelname van opdrachtgever aan of de opdracht tot het uitvoeren van advisering, opleidingen, cursussen, trainingen, supervisie, coaching, loopbaanbegeleiding, assessments en interventies in de ruimste zin van het woord;
d. Open opleidingsprogramma’s: Opleidingen, cursussen, trainingen en andere vormen van opleidingen waarvoor op individuele basis wordt ingeschreven;
e. In company opdrachten: dienstverlening(en) op het gebied van advisering, consultancy, Opleidingen, cursussen, trainingensupervisie, coaching, loopbaanbegeleiding, assessments en interventies in de ruimste zin van het woord die door Dinkla Verkeersopleidingen uitsluitend aan de opdrachtgever worden aangeboden en ingezet.

 

 

2) Toepasing op offertes en overeenkomsten

Deze algemene betalings- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle door opdrachtnemer uitgebrachte offertes en op alle door opdrachtnemer met opdrachtgever gesloten (mondelinge of schriftelijke) overeenkomsten.

 

 

3) Afwijkingen

Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij schriftelijk zijn bevestigd door opdrachtnemer.

 

 

4) Algemene inkoopvoorwaarden

Algemene inkoopvoorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij door oprdrachtnemer schriftelijk aanvaard.

 

 

5) Toepassing op aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten

Deze algemene betalings en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op de alle aanbiedingen van, alle opdrachten aan en alle overeenkomsten tussen Dinkla Verkeersopleidingen B.V. KVK 84846674. Hierna gezamelijk te noemen ‘Dinkla Verkeersopleidingen B.V.; en haar opdrachtgever respectievelijk hun rechtsopvolgers, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Deze algemene betalings- en leveringsvoorwaarden zijn tevens van toepassing op alle overeenkomsten waarbij ten behoeve van de uitvoering derden dienen te worden betrokken.

 

 

6) Aanvaarding

Door het verstrekken van een opdracht aanvaardt opdrachtgever deze betalings- en leveringsvoorwaarden.

 

 

7) Overeenkomst

Een overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van de opdracht. Een aanvaarding blijkt uit de mondelinge of schriftelijke bevestiging tussen Dinkla Verkeersopleidingen B.V. als opdrachtnemer en haar opdrachtgever, inzake het aanbod van diensten, dan wel doordat de opdrachtnemer en haar opdrachtgever, inzake het aanbod van diensten, dan wel doordat de opdrachtnemer een begin van uitvoering heeft gegeven aan de oprdacht cq overeenkomst.

 

 

8) Aanbiedingen

Alle aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend, tenzij dit door Dinkla Verkeersopleidingen B.V. uitdrukkelijk anders is vermeld., Alle aanbiedingen zijn gebaseerd op de door opdrachtgever verstrekte gegevens, welke door Dinkjla Verkeersopeldingen B.V. als juist beschouwd.

 

 

9) Tarieven

Alle door Dinkla Verkeersopledingen B.V. op gegeven tarieven worden vermeld als in en ex-clusief BTW. In de opdrachtbevestiging staat vermeld of deze prijzen inclusief of exclusief bijkomende kosten zijn zoals bijvoorbeeld verblijfkosten, reiskosten, reisuren en/of bijbehorende materialen.

 

 

10) Betalingen

Opdrachten worden voor aanvang gefactureerd en dienen voor aanvang van de verrichten diensten te zijn betaald.

Indien een navordering op de overeenkomst van toepassing is door extra geleverde diensten is opdrachtgever gehouden deze binnen 8 dagen na factuurdatum te voldoen.

De opdrachtgever is zonder schriftelijke bevestiging van Dinkla Verkeersopleidingen B.V. niet gerechtigd verrekening toe te passen ten aanzien van de bedragen welke door Dinkla Verkeersopleidingen B.V. krachtens de gesloten overeenkomst in rekening zijn gebracht.

Indien de betalingstermijnen door de opdrachtgever niet in acht worden genomen, is Dinkla Verkeersopleidingen B.V. gerechtigd de werkzaamheden op te schorten en deelneming dan deelnemers te weigeren. Dit laat onverlet de verplichting van de opdrachtgever om de kosten die in rekening zijn gebracht te voldoen. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft is Dinkla Verkeersopleidingen B.V. gerechtigd om de vordering uit handen te geven. Alle hieruit voortvloeiende buitengerechtelijke en gerechtelijk kosten zullen dan tevens op opdrachtgever verhaald worden.

Verplichtingen opdrachtgever. De geplande lessen kunnen geannuleerd worden door de opdrachtgever tot max. 72 uur voor aanvang les. Deze dient de opdrachtgever schriftelijk te bevestigen. Ook een telefonische annulering dient vervolgens schriftelijk door de opdrachtgever bevestigd te worden. Binnen 72 uur worden de volledige leskosten door Dinkla Verkeersopleidingen B.V. in rekening gebracht.
Bij een opdracht waar meer dan 2 kandidaten worden ingepland, kan de opdrachtgever tot 14 dagen voor de geplande datum annuleren. Valt de annulering binnen de 14 dagen zal er door Dinkla Verkeersopleidingen B.V. 75% in rekening worden gebracht.

 

 

11) Uitvoering

Dinkla Verkeersopledingen B.V. spant zich naar beste vermogen in om de overeengekomen opdracht met de nodige zorgvuldigheid en proffesionaliteit uit te voeren. Indien Dinkla Verkeersopleidingen B.V. de te leveren dienstverlening niet kan nakomen vanwege omstandigheden die hem bij het tot stand komen van de overeenkomst niet bekend waren heeft, Dinkla Verkeersopleidingen B.V. het recht de overeenkomst zodanig te wijzigen dat uitvoering daarvan mogelijk wordt.

Dinkla Verkeersopleidingen B.V. heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten indien hij ten gevolge van veranderingen in de omstandigheden die ten tijden van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs niet te verwachten waren en buiten zijn invloedsfeer lagen tijdelijk verhinderd is om zijn verplichtingen na te komen.

Is door Dinkla Verkeersopleidingen B.V. of de ten behoeve van de uitvoering betrokkenen derden ondeugelijk gepresteerd, dan leidt dat niet automatisch tot een restitutie van de vereengekomen leveringsprijs maar zal Dinkla Verkeersopleidingen BV de opdracht opnieuw uitvoeren. Dinkla Verkeersopleidingen B.V. kan in dat geval na eigen beoordeling. de extra gemaakte kosten opnieuw in rekening brengen.

Mocht een hernieuwde uitvoering van de opdracht niet mogelijk zijn of deze wederom ondeugelijk uitgevoerd dan is de eventuele aansprakelijkheid van Dinkla Verkeersopleidingen B.V. uitdrukkelijk beperkt tot een bedrag gelijk aan hetgeen Dinkla Verkeeropleidingen B.V. aan opdrachtgever terzake van die overeenkomst in rekening heeft gebracht. Iedere verdere aansprakelijkheid is, voor zover zich hiertegen geen regels van dwingend recht verzetten derhalve uitdrukkelijk uitgesloten.

Dinkla Verkeersopleidingen B.V. houdt over de verstrekte materialen alle auteurs en overige rechten. Zonder voorafgaande schriftelijk toestemming door de opdrachtgever niets van het verstrekte materialen worden vermenigvuldigd of openbaar gemaakt.

Indien opdrachtnemer gebruik maakt van accommodatie, materialen of voertuigen van opdrachtgever of derden, is zij niet aansprakelijk voor schade, posten of ongerief, indien blijkt, dat om welke reden dan ook, deze accomodatie niet of slechts ten dele voldoet en/of door gebruik voor uitvoering ten behoeve van de opdracht/ overeenkomst.

Dinkla Verkeersopleidingen B.V. sluit iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor schade, die voortvloeit uit of verband houdt met enig onrechtmatig handelen of nalaten of een tekortkoming in de nakoming van een verbintenis door een ondergeschikte of zelfstandig hulppersoon (derden), die voor Dinkla Verkeersopleidingen B.V. bij de uitvoering van de door opdrachtgever opgedragen werkzaamheden wordt ingeschakeld, voor zover zich hiertegen geen regels van dwingend recht verzetten. De aansprakelijkheid van Dinkla Verkeersopleidingen B.V. jegens de opdrachtgever is beperkt tot de overeengekomen opdrachtsom.

 

 

12) Intelectueel eigendom

Het is ordachtgever zonder schriftelijke toestemming van Dinkla Verkeersopleidingen B.V. verbonden om de door Dinkla Verkeersopleidingen B.V. of betrokkenen derden verstrekte materialen, ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, modellen, programmatuur en dergelijke te vermenigvuldigen en/of aan derden te vervreemden, te tonen of anderszins in gebruik tegeven.

 

 

13) Annuleringen en wijzigingen

Opdrachtgever kan een opdracht annuleren. Voor de beoordeling van de annuleringstermijn is de datum van ontvangst van de annulering bepalend. Indien de annulering meer dan 4 weken voor de overeengekomen prijs zal deze niet aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht. Eventuele overeengekomen bedragen ten behoeve van uitvoering, ontwikkeling en voorbereiding moeten worden betaald indien Dinkla Verkeersopleidingen B.V. deze niet kosteloos kan annuleren of elders kan verhalen.

Indien de annulering binnen 4 weken voor de overeengekomen datum van uitvoering van de opdracht plaatsvindt, is opdrachtgever 100% van de overeengekomen prijs verschuldigd*.

*Indien de oprdacht een thuisstudie betreft, kan binnen 7 dagen na het plaatsen van de opdracht gratis worden geannuleerd.

Opdrachtgever mag tot 7 dagen voor aanvang van de dienstverlening in een ander dan door de opdrachtgever opgegeven persoon laten deelnemen.

Dinkla Verkeersopleidingen B.V. heeft het recht een opdracht te annuleren en of te verplaatsen indien het minimum aantal inschrijvingen vereist voor een goede uitvoering van de opdracht niet wordt behaald. Een dergelijk annulering leidt niet tot enige vorm van schadeplichtheid van Dinkla Verkeersopleidingen B.V.

Een annulering van een lesafspraak zie punt 10 verplichtingen opdrachtgever.

Zowel Dinkla Verkeersopleidingen B.V. als opdrachtgever zijn gerechtigd de gesloten overeenkomst onmiddelijk te beeindigen indien de andere partij surseance van betaling heeft aangevraagd of in staat van faillisement is verklaard, dan – in het geval opdrachtgever een natuurlijk persoon is- onder curatele gesteld of overlijdt.

 

 

14) Toepasselijk recht

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het uitvoeren van opdrachten is het Nederlands recht van toepassing. Bij geschillen is uitsluitend de rechter op de vestiging van Dinkla Verkeersopleidingen B.V. bevoegd.

 

 

15) Vertrouwelijke informatie

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie, waaronder persoonsgegevens, die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar, elkaars klanten en relaties, elkaars medewerkers en elkaars bedrijfsvoering hebben verkregen, tenzij deze informatie al openbaar is of rechtens openbaar moet worden gemaakt, of tenzij het noodzakelijk is dat deze informatie al openbaar is of rechtens openbaar moet worden gemaakt, of tenzij het noodzakelijk is dat deze informatie, in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, moet worden verwerkt of gedeeld.

Opdrachtnemer mag voor reclamedoeleinden refereren aan opdrachtgever, tenzij daarbij vertrouwelijk informatie openbaar moet worden gemaakt.

In het kader van de AVG verstrekt opdrachtnemer aan opdrachtgever een aparte privacyverklaring

 

 

16) Klachten, toepaselijk recht

Binnen Dinkla Verkeersopleidingen BV hanteren wij onze klachten procedure. Deze staat vermeld op www.dinklaverkeersopleidingen.nl
Het melden van klachten schort de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.
Het geheel van afspraken tussen opdrachtgever en opdrachtnemer valt onder Nederlands recht, tenzij de wet of international recht anders bepaalt.